SDoL COVID-19 tablodbò

Tout ka konfime nan COVID-19 nan lekòl SDoL yo konte sou yon tablodbò piblik. Klike sou lyen ki anba a pou wè.

View Dachbord
Distri lekòl Lancaster
Ansanm nou kapab

Nou konnen ansèyman ak aprantisaj gade diferan ane sa a nan distri lekòl la nan Lancaster. Li nan yon pati nan angajman nou nan sante ak byennèt elèv nou yo ak anplwaye yo. Nou te devlope yon seksyon nan sit entènèt nou an ki esplike modèl enstriksyon nou an, pwotokòl sante ak pwosedi netwayaj amelyore. Klike sou lyen ki anba a pou aprann plis.

Paran yo

LEARN

Kominote

INSPIRE

Resous

GRANDI

ALUMNI & ZANMI

ENGAGE

Anons Spesyal Nouvèl

Retounen nan lekòl la

Pwofesè nou yo ak anplwaye yo ap travay di pou prepare yo pou retounen nan prèske 75% nan kò elèv nou yo kòmanse semèn pwochèn. Pou asire sekirite ak konpreyansyon tout moun ki enplike, tanpri revize pwotokòl nou yo anvan retou a. Gid Prezans: Elèv yo ap swiv orè yo asiyen yo, pou chak chwa ansèyman yo. Elèv yo pa ka chanje [...]

Li piplis

Enstriksyon sou plas reprann 25 janvye

Tout elèv Distri lekòl Lancaster yo ka retounen nan enstriksyon sou plas, pifò pandan senk jou konplè pa semèn, apati 25 janvye. Komisyon Konsèy lekòl la te vote Madi swa pou adopte yon plan ki ouvri bilding lekòl yo pou elèv yo pandan y ap bay fanmi yo opsyon vityèl. Eksepsyon nan senk jou konplè pou chak semèn plan yo wo a [...]

Li piplis

Chanjman nan Fòm Adrès la

Li enpòtan anpil pou Distri Lekòl Lancaster la gen adrès postal kòrèk pou tout fanmi yo. Si adrès ou chanje, epi ou poko mete distri lekòl la ajou, tanpri ranpli fòm ki anba la a. Ou kapab sèvi ak kamera telefòn ou bay prèv rezidans. Mèsi!