SDoL COVID-19 Dashboard

All confirmed cases of COVID-19 in SDoL schools are tallied on a public dashboard. Click the link below to view.

View Dashboard
Together we can
Kreyòl Ayisyen

Edikasyon nan Distri Lekòl Rejyon Lancaster

Distri Lekòl Lancaster se yon sistèm lekòl leta. Chak timoun gen dwa pou yo ale nan lekòl piblik a pa koute. Ki sa ki oblije enskri yon timoun nan Distri Lekòl Lancaster? Ki moun ki se tout pèp la ou wè nan lekòl yo? Ki moun ou pale ak si ou gen yon enkyetid oswa si pitit ou a gen yon pwoblèm? Nan ki timoun ki gen laj kòmanse lekòl, epi depi konbyen tan se jou a lekòl la? Ki sa ki fè si dwe pitit ou dwe absan? Nou gen repons ak resous ede ou tranzisyon nan lekòl nan peyi Etazini.

Kalite Lekòl Yo

Kalandriye Lekòl La

Pwofesè ak estaf

k ap aprann angle

ENSKRI NAN LEKÒL

KONNEN DWA OU & ​​RESPONSABLITE

aksè nan lang

prezans

VAKSEN KONDISYON

EGZIJE VAKSINASYON

PLIS RESOUS

Kalite Lekòl

Gen lekòl pou timoun ki gen laj ki diferan:

lavil la Kalandriye

ane lekòl la US la ap kòmanse nan fen mwa Out epi li fini nan kòmansman mwa jen. Pandan ane lekòl la, timoun ale lekòl lendi jiska vandredi. Timoun yo pa ale nan lekòl la sou samdi ak dimanch.

Pwofesè / Wòl Anplwaye

administratè

Administratè pa anseye elèv yo. Yo se an chaj nan lekòl yo. Gen diferan kalite administratè:

Sipèentandan:   Sipèentandan an sipèvize distri lekòl la tout antye.

Direktè: Chak lekòl nan distri a gen yon direktè lekòl ki moun ki sipèvize lekòl la. Direktè lekòl la kominike ak pwofesè, elèv, ak fanmi elèv yo.

Asistan Direktè:   Chak lekòl gen youn oswa plis direktè asistan ki ede direktè lekòl la.

salklas

Salklas anseye elèv yo nan salklas la. Gen anpil diferan kalite enstriktè yo:

Pwofesè yo:   Nan matènèl rive 5 th ane, elèv yo anjeneral rete ak pwofesè yo pou pi fò nan jounen lekòl la. Pwofesè a yo anjeneral anseye matyè lekòl anpil, tankou lekti, matematik, syans sosyal, ak syans.

Content enstriktè yo:  Nan lekòl mwayen (klas 6-8) ak lekòl segondè (klas 9-12), elèv yo gen pwofesè diferan ki espesyalize nan yon zòn kontni an patikilye, tankou lang angle atizay, matematik, syans, syans sosyal, edikasyon fizik, atizay, elatriye ….

Lang angle English Language Devlopman (ELD) enstriktè yo:  pwofesè ELD travay avèk pwofesè yo ak kontni pwofesè yo devlope ladrès pou lang angle nan tande, pale, li, ak ekri, osi byen ke konsyans kiltirèl.

Espesyal Pwofesè edikasyon:   pwofesè edikasyon espesyal sipòte elèv ki gen aprantisaj diferan, emosyonèl, ak / oswa bezwen fizik.

Anplwaye lekòl

Anplis pwofesè, gen anpil lòt manm pèsonèl lekòl ki ede elèv yo ak fanmi yo, ki gen ladan tou:

Konseye lekòl:  konseye lavil la konseye elèv yo nan tout edikasyon yo, ede yo chwazi klas, epi fè orè, osi byen ke ede ak bezwen sosyal, emosyonèl, ak konpòtman yo. Yo ka ede ou tou jwenn plis enfòmasyon sou lekòl ak kominote sipò ak resous yo.

Lavil la Enfimyè:  Enfimyè lekòl la ede elèv ki malad oswa fè mal.

Lekòl ak espesyalis Resous Fanmi (SFRS):   Lekòl ak espesyalis resous Fanmi sipòte elèv ak fanmi ki gen divès kalite bezwen sosyal, konpòtman, ak fizik. Yo kapab ede kominikasyon sipò home / lekòl pa vizite kay ak konekte fanmi yo lekòl la ak kominote sèvis yo.

Ofisye Resous Lekòl la (SRO rekonsidere desizyon):  otoreglemantasyon yo ki resevwa fòmasyon ofisye polis ki ede kenbe elèv ak anplwaye ki an sekirite sou teren lekòl la.

Sekretè:  Sekretè a lekòl ap travay nan biwo prensipal la, e yo ka ede konekte fanmi ki gen administratè ak pwofesè yo. Yo ka tou kenbe tras nan lè pitit ou a nan lekòl la oswa absan. Ou ta dwe kontakte sekretè a lekòl la oswa biwo prezans si pitit ou pa pral nan lekòl la.

Paran Dwa vs Responsablite

Kòm yon paran ak yon timoun nan sistèm lekòl la US, ou gen tou de dwa ak responsablite.

Ou gen dwa:

 • Konnen ki jan pitit ou ap travay nan lekòl
 • Rankontre avèk pwofesè sou travay lekòl pitit ou a ak pwogrè akademik
 • Konnen ki sa pitit ou ap aprann nan lekòl
 • Mande lekòl la pou èd si pitit ou a gen yon tan difisil wè, tande, oswa aprann nan lekòl
 • Konnen ki sa papye lekòl vle di ou anvan ou siyen yo
 • Konnen ki sa pwogram ak aktivite lekòl yo disponib epi yo ka ede pitit ou a
 • Konnen si pitit ou a ap vin nan pwoblèm nan lekòl la ak kòman lekòl a reponn
 • Ale nan reyinyon lekòl
 • Resevwa sèvis entèpretasyon lang lè reyinyon ak pwofesè oswa anplwaye lekòl la

Ou responsab pou:

 • Fè asire w pitit ou ale nan lekòl sou tan, chak jou, sof si yo se malad yo malad
 • Fè asire w pitit ou fè devwa yo chak jou
 • Fè asire w pitit ou a pwòp; manje; mete-l rad ki pwòp, ak dòmi byen.
 • Fè asire w pitit ou a konprann ki jan yo aji nan lekòl la ak sa a règ yo fèt pa pwofesè a. Règ sa yo ka gen ladan:
  • Timoun koute pwofesè a epi ki fè sa pwofesè a di yo.
  • Yo leve men yo yo pale.
  • Yo kanpe nan liy ak mache ansanm nan lekòl la.
  • Yo pa frape oswa goumen.
  • Yo pa menase lòt timoun.
  • Yo pa sèvi ak mo move.
  • Yo travay ak lòt elèv yo.
  • Yo se sou tan nan klas la.
  • Yo fini devwa yo epi pote l ‘tounen nan lekòl la.

Sipòte pitit ou nan kay la

Ou ka mande ki jan, kòm yon paran, ou ka ede sipòte pwogrè lengwistik ak akademik pitit ou a. Isit la yo se kèk estrateji:

 • Pran pasyans. Konprann ke aprann yon lang se yon konplèks, ki dire lontan pwosesis.
 • Aprann nan yon nouvo lang pran anpil nan enèji. Asire w ke pitit ou vin anpil repo.
 • Kreye yon kote trankil ak yon tan regilye nan fè devwa ak etid.
 • Pale ak pitit ou sou sa k ap pase nan lekòl la.
 • Kominike ak pwofesè pitit ou a epi patisipe nan konferans paran-pwofesè.
 • Ankouraje pitit ou a montre w tout travay lekòl la.
 • Kenbe ak lang lakay ou. Pou ou kab vin bileng se yon ladrès bèl bagay!
 • Li ak pitit ou a nenpòt ki Alfabetizasyon nan yon lang lakay pral transfere ak sipòte devlopman nan alfabetizasyon nan lang angle.

FANMI AK RESOUS KOMINOTÈ

 • refijye Sant

 • lekòl kominotè yo

 • Konsèy Edikasyon pou granmoun / Alfabetizasyon

 • Sante Klinik